עמוד המועדפים שלי הצפיות האחרונות שלי קטגוריות
קטגוריות מומלצים עדכונים אחרונים עמוד ראשי
:חיפוש מהיר
         


מחשב

טלוויזיה
ערוץ 2 שידור חי   |   ערוץ 10 שידור חי

תקנון אתר האינטרנט "TVland.co.il"

1.      כללי

 

1.1.   חברת טי וי לנד מדיה בע"מ (להלן: "החברה" או "Tvland") מברכת את הגולשים העושים שימוש בשירותיה. אתר האינטרנט Tvland.co.il (להלן:"האתר") הינו פורטל המציע לגולשים בו מידע, תכנים שפורסמו, תכני וידיאו מוטמעים (embedded) וקישורים לצפייה ישירה בתכני וידיאו המסופקים ע"י צדדים שלישיים (להלן: "השירותים"). למען הסר ספק, אף אחד מתכני הוידיאו המוצגים בצורה ישירה או עקיפה באתר אינם מאוחסנים על גבי שרתי החברה ואינם נמצאים בבעלותה.

1.2.   השימוש באתר, בתכנים המוצגים ובשירותים המוצעים בו כפוף לתנאי השימוש ולאמור בתקנון זה. על הגולש באתר לקרוא תקנון זה בעיון ובקפידה, שכן השימוש באתר, בשירותיו ובתכניו מעידה על הסכמתו ואישורו של הגולש לאמור בתקנון זה.

1.3.   בתקנון זה: "תכנים" ו/או "מידע" - כל ידיעה ו/או נתונים ו/או קישורים ו/או מידע ו/או תכנים ו/או פרט ו/או פרטים העומדים לרשות הגולשים באתר ובכלל זה בטקסט, בתמונות, בקול, בוידיאו או בכל צורה דיגיטאלית שהיא.

"גולש" ו/או "משתמש" - כל אדם ו/או גוף משפטי ו/או גורם אחר אשר נכנס ו/או גולש באתר האינטרנט תחת שם המתחם: "tvland.co.il".

1.4.   אין לשכפל ו/או להעתיק תקנון זה לרבות חלקים ממנו ואין לעשות שימוש בתקנון זה או בחלקים ממנו. זכויות הקניין וזכויות היוצרים של תקנון זה שייכים לחברת טי וי לנד מדיה בע"מ.

1.5.   האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחס לשני המינים באופן שווה וזהה.

2.      תנאי השימוש באתר

2.1.   השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) בהתאם להחלטות החברה ומותנה בקבלת כל התנאים כאמור בתקנון זה. השימוש באתר ייחשב כהסכמה של הגולש לכל התנאים שבתקנון זה ועל כן לא תהיה לגולש כל תלונה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולתכנים המוצגים בו. למען הסר ספק, השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

2.2.   זכות השימוש באתר ובתכנים המופיעים בו מוגבלת לשימוש אישי בלבד וחל איסור מוחלט על המשתמש לעשות באתר ובתכנים המופיעים בו שימוש בעל אופי מסחרי אלא אם החברה נתנה לכך את הסכמתה מראש ובכתב. (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב אל החברה דרך קישור "צור קשר" המופיע בעמוד הבית של האתר)

2.3.   המשתמש מתחייב כי לא יעתיק ו/או ישכפל ו/או יפיץ ו/או ישדר ו/או יציג ו/או יפרסם ו/או יעשה שינויים באתר ו/או בתכנים המופיעים בו (בין אם באופן חלקי או מלא) ללא הסכמת החברה מראש ובכתב כמפורט בסעיף 2.2 לתקנון זה.

2.4.   המשתמש מסכים, כי בהתאם לאופי האתר, אין החברה אחראית לכך שכל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים ועל כן מסכים המשתמש כי אין ללמוד מעצם הימצאות קישור מסוים באתר החברה כי התוכן המקושר הינו מלא, עדכני, רלוונטי או מהימן והחברה לא תישא בכל אחריות בהקשר לכך.

2.5.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר ולשנות, מעת לעת, את מראה האתר ו/או מבנהו ו/או זמינותם של השירותים הניתנים בו ו/או את התכנים המוצגים בו וכל זאת ללא צורך בהודעה על כך מראש.

2.6.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, ללא קבלת הסכמת המשתמש ועל-פי שיקול דעתה את התנאים המופיעים בתקנון זה. התקנון יופיע בכתובת האינטרנט הנוכחית בגרסתה העדכנית ביותר ותהיה זמינה בכל עת שהאתר פעיל. על כן, מתחייב המשתמש לעיין מעת לעת בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו.

3.      הגבלת אחריות

3.1.   האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות אחרים בדרך של פרסומות ו/או הפניות. כיוון שאין באפשרות החברה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה המשתמש מסכים ומאשר כי Tvland אינה אחראית לתכנים, לפרסומות או לכל פריט מידע כלשהו שנמצאים באתרים או במקורות האחרים אליהם האתר מקשר. כמו כן המשתמש מאשר ומסכים כי אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרבות עגמת נפש העלולים להיגרם לו כתוצאה מחשיפה ו/או שימוש באתרי האינטרנט ו/או המקורות האחרים כאמור. למען הסר ספק, כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

3.2.   האתר מכיל תכני וידאו מוטמעים (embedded) שמקורם באתרי אינטרנט חיצוניים שהעמידו את אותם תכנים כאמור כזמינים לכל דורש. כיוון שאין באפשרות החברה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה המשתמש מסכים ומאשר כי Tvland אינה אחראית לתוכן המוצג בתכני הוידיאו המוטמעים כאמור לרבות אופיים, הפרסומות המוצגות בהם, זמינותם או כל פריט מידע כלשהו המוצג בהם. כמו כן המשתמש מאשר ומסכים כי אין החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף לרבות עגמת נפש העלולים להיגרם לו כתוצאה מחשיפה ו/או שימוש בתכני הוידיאו המוטמעים כאמור. למען הסר ספק, כל שימוש בתכני הוידיאו המוטמעים כאמור יעשה על אחריותו של המשתמש.

3.3.   המשתמש מבין ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לתכני הוידיאו המוטמעים ו/או לתכנים המוצגים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור.

3.4.   התכנים המתפרסמים באתר מתעדכנים באופן שוטף ו/או מעת לעת מוגשים כשירות למשתמש בלבד. אין החברה אחראית לאיכות התכנים, למהותם, לנכונותם ו/או לכל עוגמת נפש ו/או לכל מחדל אשר עלול להיווצר כתוצאה מתוכנם ו/או שימוש שיעשה בהם.

3.5.   החברה פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן. יחד עם זאת, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לאפשרות כי תתכן ותחול טעות ו/או ליקוי ו/או אי דיוק במידע בדרך העברתו למשתמש.

3.6.   אין באפשרות החברה להתחייב לפעילות סדירה ותקינה של האתר והמשתמש מבין כי ייתכנו הפרעות, אי סדרים, תקלות, שיבושים או כשלים בגלישה באתר.

3.7.   המשתמש מבין כי החברה, לרבות מנהליה, עובדיה או כל מי שבא מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש כלשהו ו/או לכל צד ג' בגין שימוש בתכנים ו/או בגין הפסקת השירותים לרבות עקב שיבושים ו/או תקלות בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד ובין אם נגרמו בתום לב ו/או תקלה כלשהי.

4.      זכויות יוצרים וקניין רוחני

4.1.   כל זכויות היוצרים באתר לרבות בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, וכל חומר הכלול בו לרבות התכנים המוצגים בו שייכים לחברה בלבד ו/או שותפיה העסקיים ו/או צדדים שלישיים אליהם האתר מקשר. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשווק, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד ג' כל חלק מהמוזכר בסעיף זה ללא קבלת הסכמתה של החברה ו/או בעלי זכויות היוצרים של אותם חומרים כאמור מראש ובכתב.

4.2.   שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר של החברה (לרבות סימני מסחר שטרם נרשמו) הינם קניינה הבלעדי של Tvland.

5.      תנאים נוספים

5.1.   על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ובכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או לשירותים באתר מקום השיפוט הבלעדי הינו בית המשפט המוסמך באזור תל-אביב - יפו בלבד.

5.2.   המשתמש מצהיר כי הוא אינו רשאי להעלות כל טענה בעניין הסכמתו לכל תנאי בתקנון בהתאם לאמור בסעיפים 1.2 ו-2.1 לתקנון זה.

 

 

www.Tvland.co.il - 2010

 

 

 

 טי וי לנד    © 2009 TVland Ltd.      TVland.co.il - טיוילנד
תגיות נבחרות
שנות ה-80
X פקטור
אמבוש
להיות איתה
הכוכב הבא
מה אתם הייתם עושים
מה שקורה באילת
כלוב הזהב

הישרדות VIP
ארץ נהדרת
רוקדים עם כוכבים
סימני שאלה
כלבוטק
פנים אמיתיות
יצאת צדיק
מצב האומה
פסיכו
ניווט מהיר
קטגוריות
עדכונים אחרונים
מועדפים
צפיות אחרונות
ערוץ 2
ערוץ 10
YES
HOT
Ynet
טי וי לנד
עמוד ראשי
צור קשר
תקנון
מדיניות פרטיות
המומלצים
מדריך לחיבור המחשב לטלוויזיה
מהחדשות
צפייה ישירה
RSS
קישורים
דוח בלקר
DataCheck.co.il
חיפוש אנשים
05X.co.il
MyName.org.il